ES
Serveis personalitzats

Serveis personalitzats

Segments

L’orientació al soci imposa un canvi radical en els processos de relació que hi mantenim. Cal conèixer-lo millor per oferir-li el servei de qualitat que ens hem proposat i adequar-lo a les seves necessitats. 

El pla estratègic IMPULSA 2019 promou una actuació basada en segments de socis amb la finalitat de millorar i personalitzar, encara més, els serveis que els oferim. 

Després d’un estudi detallat, hem identificat els segments clau sota els quals s’agrupen els diferents tipus de socis que confi en en la nostra Entitat. Segons el segment al qual pertanyen, requereixen d’un servei diferenciat tant d’oferta de productes com d’assessorament. 

La segmentació s’ha convertit en una eina fonamental en tota la nostra organització, ja que ens facilita la identificació de les demandes de servei i, en conseqüència, ens permet reaccionar d’una forma àgil i ràpida davant d’aquestes demandes.


El nostre repte el 2017 ha estat personalitzar al màxim els serveis que oferim a través de solucions flexibles i globals (financeres, asseguradores i de previsió) adreçades als segments següents:

Banca Personal

La complexitat de la gestió patrimonial exigeix incrementar el seguiment i el control del valor i integritat patrimonial per obtenir el rendiment desitjat. 

Els socis del segment de Banca Personal disposen d’un servei personalitzat gràcies a l’assignació d’un Gerent Personal, acreditat com a assessor financer (European Advisor), que els proporciona un assessorament complet en els àmbits financer, assegurador i de previsió. 

A més, tenen accés a informació exclusiva sobre mercats, informes d’empresa i notícies del sector a través de la Banca ONLINE.

Joves

Les noves generacions digitals tenen unes necessitats concretes pel que fa a servei i finançament. Amb especial atenció a la seva formació, a l’inici de la seva etapa laboral o als seus projecte d’emprenedoria.

IMAGINA és el programa de Caixa d’Enginyers dirigit a facilitar als joves l’accés als serveis financers i asseguradors que necessiten. Amb aquest programa, poden iniciar-se en la gestió dels seus diners, realitzar i rebre transferències, ingressar la seva primera nòmina, obtenir descomptes en les seves compres amb Ingenium Shopping Jove, aconseguir fi nançament per als seus estudis universitaris i de postgrau, comprar el seu primer cotxe o moto, fer viatges i estades a l’estranger i obtenir assegurances per a joves, entre moltes altres possibilitats. A més, els proporciona accés a tota l’operativa digital, les 24 hores del dia i des de qualsevol lloc del món, i els permet gaudir de condicions molt avantatjoses en estades a l’estranger, cobertures d’accidents, pagaments digitals amb EnginyersPAY, etc.

IMAGINA és el programa de Caixa d’Enginyers dirigit a facilitar als joves l’accés als serveis financers i asseguradors que necessiten. 

Famílies

Caixa d’Enginyers acompanya les famílies durant tota la seva vida, comparteix projectes i il·lusions i els proporciona els productes i serveis financers i asseguradors que necessita cadascun dels seus membres, a cada moment. Els nostres serveis s’adapten a totes les famílies: les que comencen un projecte en comú, les que creixen, les que troben la seva llar, les que busquen la millor formació per als seus membres i fi ns i tot les que veuen que els seus fills comencen el seu propi projecte lluny de casa. 

Els productes i serveis adreçats al segment de famílies se centren en la gestió del dia a dia, amb avantatges si domicilien la nòmina i els rebuts, en l’adquisició de targetes de dèbit i de crèdit i en el fàcil accés als seus comptes i operativa a través dels canals mòbil i internet. 

Durant la seva etapa de creació de patrimoni, proporcionem el finançament necessari per a l’adquisició de l’habitatge o d’altres immobles, així com dels vehicles que necessitin.

Els nostres professionals compten amb la màxima experiència i professionalitat per assessorar i canalitzar l’estalvi en els instruments que millor s’adapten a cada perfil de risc i objectius. També oferim suport per projectar una previsió d’estalvi que complementi la pensió de jubilació.

També aconsellem sobre les assegurances més adequades per protegir els seus riscos personals, familiars i patrimonials. Avaluem els riscos que són realment importants per a la família, analitzem la circumstàncies personals i realitzem una proposta individualitzada amb les millors solucions i cobertures per a cada cas en particular.

Donem resposta a les necessitats financeres de les famílies.

Professionals

Els professionals evolucionen contínuament durant tota la seva vida laboral. Per aquest motiu, els serveis financers requereixen de propostes diferents segons el seu moment vital. 

La nostra voluntat és facilitar als professionals el seu dia a dia per tal que es puguin centrar en els seus projectes, posant a la seva disposició les eines necessàries per a la gestió del seu negoci a través del Compte Professional. 

A Caixa d’Enginyers creiem en els projectes dels nostres socis i els donem el suport necessari en el desenvolupament del seu negoci o activitat professional. Per a això, fem l’estudi personalitzat de la seva proposta i posem al seu abast una gamma àmplia de modalitats de finançament que s’adapten al màxim a les seves característiques personals. A més, realitzem un assessorament integral per als excedents d’estalvi i busquem els millors instruments d’inversió. 

A través d’un servei individualitzat d’assessorament en assegurances, realitzem l’anàlisi de tots els riscos inherents a la seva activitat (instal·lacions, personals, de responsabilitat civil, cibernètics) per tal d’oferir-los una proposta a la seva mida. Així mateix, disposem d’un pla de protecció personal per a autònoms. 

També aportem assessorament per complementar la seva pensió per jubilació i l’ajudem a planifi car l’estalvi amb aquesta finalitat. A través del Simulador de Previsió, fem la projecció econòmica de jubilació preveient fins i tot possibles contingències vitals (incapacitat temporal, invalidesa, viudetat i mort) per adequar una proposta de planificació futura.

A Caixa d’Enginyers creiem en els projectes dels nostres socis i els donem el suport necessari en el desenvolupament del seu negoci o activitat professional.

Empreses

Tota activitat empresarial necessita una gestió adequada dels diferents tipus de risc als quals està exposada, siguin de caràcter financer, de responsabilitat civil, societaris, patrimonials o personals. La gerència de riscos no és només una activitat imprescindible per a les empreses de gran volum, sinó que ho és per a totes les empreses, independentment de la seva dimensió. En el Grup Caixa d’Enginyers ajudem a identificar els riscos i recomanem solucions adaptades a l’activitat de cada empresa i orientades a reduir i minimitzar el seu possible impacte.

Per donar suport i estabilitat a la seva activitat diària, recomanem les opcions personalitzades més pràctiques i avançades: comptes de crèdit per facilitar el finançament del negoci, pòlisses d’avançaments de factures i subvencions que es vinculen a l’increment d’activitat de l’empresa i complementen el finançament d’inversions en actius fixos, avals financers, econòmics i tècnics, cobertures de risc per a múltiples propòsits en el mitjà i llarg termini. 

Les empreses són un segment molt diferenciat que requereix una atenció específica. Els gestors especialistes faciliten els serveis més adequats i els proporcionen la solució financera i personalitzada més apropiada segons el negoci.

A Caixa d’Enginyers comptem amb gestors especialistes en empreses que els faciliten els serveis més adequats i els proporcionen la solució financera més apropiada segons el negoci, sigui a curt, mitjà o llarg termini.

Assessorament

Uns serveis financers de qualitat, personalitzats i que cobreixin les necessitats es basen a assessorar i guiar els socis en la presa de decisions. 

Els tres àmbits en què l’assessorament és la base del servei són: 

 • Gestió patrimonial
 • Riscos personals-assegurances
 • Finançament de projectes 

Gestió patrimonial

Té com a objectiu acompanyar el soci en la presa de decisions en matèria d’inversió patrimonial. La complexitat i l’extensa varietat d’instruments financers requereix del coneixement expert que els professionals del Grup aporten a les solucions d’inversió per als socis. 

Els nostres serveis inclouen: 

 • Preservació de capital (generació de valor, optimització de carteres, diversificació). 
 • Disseny personalitzat de la cartera d’inversions financeres en funció de la visió econòmica del nostre equip de gestió d’inversions. 
 • Optimització financerofiscal.
 • Optimització de l’estructura del patrimoni financer, ateses la situació i les necessitats patrimonials i personals. 
 • Delegació de la gestió a través del Servei de Gestió Discrecional de Carteres, eina exclusiva de Caixa d’Enginyers.  
 • Monitoratge i seguiment detallat i personalitzat de la cartera gestionada.

En qualsevol dels casos, es determinarà el perfil inversor i la composició de la cartera d’inversions a través dels tests d’idoneïtat i de conveniència, així com d’altres requeriments sol·licitats pel soci.

Servei d’assessorament en assegurances - SAS

El 2017 hem implantat un nou servei amb una visió 360º per cobrir àmpliament el conjunt de les necessitats asseguradores dels socis. 

El nou servei es fonamenta en l’anàlisi i avaluació dels riscos derivats de les circumstàncies personals, la revisió de les posicions asseguradores i les seves cobertures, així com el contrast amb les necessitats per arribar a una proposta personalitzada.  

El nostre servei inclou una selecció de companyies de confiança, valorades per la seva excel·lència de servei en cas de sinistre, preu, solvència i reputació.

Aportem, en el dia a dia, la gestió integral i contínua de la cartera d’assegurances, la supervisió de la qualitat de les cobertures i de les prestacions que ofereixen i un servei propi de sinistres per garantir l’adequada i puntual prestació en cas d’ocurrència.

El nostre compromís és simplificar la gestió de les assegurances mitjançant un servei global que, a més, ens permeti aconseguir el millor preu per al soci de les companyies a les quals es transfereix el risc.

Finançament

Volem oferir la millor solució de finançament per als projectes dels nostres socis al llarg de tota la seva vida. Ens adaptem a les necessitats individuals de cada família, professional, empresa, sector públic i institució, amb un servei personalitzat i diferencial sobre la base d’una Política d’Inversió alineada amb els principis de gestió d’una banca responsable, que implica la gestió professional i prudent dels riscos i incorpora criteris de sostenibilitat i preservació del medi ambient.

L’oferta de productes inclou:

 • Préstecs hipotecaris per a l’adquisició o reforma d’habitatges, locals comercials o naus industrials, podent escollir entre diferents instruments a tipus d’interès variable, fix o mixt i terminis que permetin adaptar els compromisos financers a la capacitat de pagament.
 • Préstecs personals per al fi nançament d’inversions corrents, estudis i consum. Per exemple, el Préstec ECO permet el finançament en condicions avantatjoses d’inversions que impliquin una millora de l’eficiència energètica, tant de les famílies i professionals com de les empreses.
 • Pòlisses de crèdit per cobrir les necessitats de finançament a curt termini de les empreses.
 • Avals per garantir compromisos futurs.

Addicionalment, hem assolit acords amb institucions com l’ICO (Institut de Crèdit Oficial), el FEI (Fons Europeu d’Inversions) i les SGR (Societats de Garantia Recíproca), que complementen la nostra oferta i ens permeten posar a la disposició de les empreses i dels professionals productes i garanties que facilitin la realització dels seus projectes d’inversió i/o cobreixin les seves necessitats de finançament de circulant.

Apliquem una gestió activa i un seguiment permanent a les nostres exposicions per vetllar per la seva evolució adequada i posem mesures o correccions a aquelles que ho requereixin. A més, el Codi de Bones Pràctiques reforça la protecció als deutors hipotecaris sense recursos,regula i limita determinades condicions per a la reestructuració dels préstecs hipotecaris.

Ens adaptem a les necessitats de finançament de cada família, professional, empresa, sector públic i institució, amb un servei personalitzat.

Transparència i protecció en els àmbits de les inversions financeres: MiFID II

En línia amb la implantació de la nova normativa MiFID II, hem posat en marxa un conjunt de novetats que milloren no només la protecció i transparència dels socis, sinó també els serveis de mercats i d’instruments financers. Noves eines on-line d’anàlisi i informació financera, nous productes disponibles per a la seva contractació i un nou servei d’assessorament en són les novetats. 

Tots els productes d’inversió comercialitzats incorporaran, d’acord amb l’objectiu de millorar la transparència i la protecció de l’inversor, els següents atributs: 

 1. Formació especialitzada i certificada del nostre equip professional. L’equip de Serveis al Soci compta amb la màxima qualificació professional, i certificació oficial, per informar sobre instruments financers i prestar serveis d’inversió.
 2. Adopció d’un model d’assessorament depenent per ajudarlo en les seves decisions d’inversió. Les recomanacions d’inversió s’ajustaran exclusivament als objectius d’inversió, tenint en compte per a això el grau d’aversió al risc, la fiscalitat i l’horitzó temporal del soci. 
 3. Millor execució. Caixa d’Enginyers disposa d’una política de millor execució de les ordres dels socis a l’entitat que siguin cursades a través de Caixa d’Enginyers o de qualsevol altre intermediari.
 4. Total transparència de comissions, despeses i incentius. La informació sobre els costos i les despeses associats a cada servei i instrument financer, així com dels incentius que Caixa d’Enginyers pogués obtenir per la comercialització de productes de tercers, es comunicaran detalladament. 
 5. Govern corporatiu. L’objectiu és l’increment del nivell de protecció per als inversors mitjançant més transparència en la informació facilitada i una millor adequació dels productes per a cada perfil de soci.Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar