ES
Informe financer

Informe financer

Durant l’exercici 2017, en un entorn caracteritzat per les necessitats creixents de capital, derivades de les fortes exigències reguladores, en què els tipus d’interès han continuat reduint-se substancialment a mínims històrics, el Grup ha continuat augmentant els seus resultats, enfortint la seva solvència i incrementant el volum de negoci.

Informe de L´activitat

Actiu

L' actiu total del Grup, en data 31 de desembre de 2017, ha estat de 2.798.683 milers d’euros, la qual cosa representa un augment del 3,27% en termes relatius i 88.687 milers d’euros en termes absoluts respecte al tancament de l’exercici 2016. Aquest increment respon, bàsicament, d’una banda, a l’increment del crèdit a la clientela en 95.273 milers d’euros i, de l’altra, a l’increment del saldo en efectiu, dels saldos en efectiu en bancs centrals i d’altres dipòsits a la vista en 63.659 milers d’euros, que s’han vist compensats, principalment, per una reducció de la cartera de renda fixa en 66.896 milers d’euros.


Els valors representatius de deute han passat de 1.043.154 milers d’euros a 976.258 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2016 i 2017, respectivament, i representa una disminució de 66.896 milers d’euros (-6,41%, en termes relatius).

Tot seguit, s’analitzen els principals tipus de carteres en què es distribueixen aquestes inversions:


En conjunt, els derivats, els instruments de capital i els valors representatius de deute, que s’integren a les diferents carteres d’inversions financeres, han passat de 1.063.561 milers d’euros a 988.346 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2016 i 2017, respectivament, i passen a representar un 35,31% sobre l’actiu total.


La cartera de préstecs i partides a cobrar s’ha situat, al tancament de l’exercici 2017, en 1.639.411 milers d’euros i ha registrat un increment del 5,78%, en termes relatius, i un augment de 89.570 milers d’euros, en termes absoluts, respecte al tancament de l’exercici anterior, com a resultat, bàsicament, de l’increment en el crèdit a la clientela.

Tot seguit, es mostra l’evolució dels préstecs i partides a cobrar i la de la resta de l’actiu en els últims cinc exercicis:


Els préstecs i partides a cobrar, en l’exercici 2017, representen un 58,58% de l’actiu total.


El crèdit a la clientela, que és el component principal de la cartera de préstecs i partides a cobrar, ha registrat un increment del 6,23%, en termes relatius, respecte a l’exercici anterior i ha assolit la xifra d’1.624.086 milers d’euros al tancament de l’exercici 2017.


Dins del crèdit a la clientela, el crèdit amb garantia hipotecària ha estat d’1.209.875 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2017, la qual cosa representa un 74,50% del total del crèdit net a la clientela i un 43,23% de l’actiu total en la data esmentada.


Per la seva banda, el nombre d’operacions de crèdit amb garantia hipotecària formalitzades durant l’exercici 2017 ha ascendit a 819 i l’import total de nou finançament atorgat ha estat de 146.621 milers d’euros. 

També cal assenyalar l’increment en un 7,62% registrat en el crèdit a la clientela sense garantia real, que ha assolit els 282.544 milers d’euros al tancament de l’exercici 2017 davant els 262.532 milers d’euros de l’exercici anterior. Per la seva banda, el nombre d’operacions sense garantia real formalitzades durant l’exercici 2017 ha ascendit a 1.352 i l’import total de nou finançament atorgat ha estat de 116.605 milers d’euros.

Finalment, el finançament total concedit ha estat de 276.047 milers d’euros, que corresponen a 2.353 operacions.
Pel que fa a l’evolució de la distribució del crèdit a la clientela, cal destacar-ne el manteniment d’una bona qualitat i el seu suport, en gran part, per garanties reals, la majoria de les quals són hipotecàries. 


El crèdit amb garantia hipotecària a les llars per a l’adquisició de l’habitatge representa el 73,71% del crèdit amb garantia real hipotecària. El 74,06% d’aquest crèdit presenta un Loan to Value (LTV) inferior o igual al 80%, prenent com a referència per al seu càlcul les taxacions convenientment actualitzades en l’exercici 2017, d’acord amb la distribució per LTV que es mostra a continuació:


A més, les operacions de refi nançament i reestructuració, al tancament de l’exercici 2017, s’han situat en 30.813 milers d’euros respecte als 34.902 milers d’euros assolits en l’exercici anterior, la qual cosa representa un 1,90% del total del crèdit a la clientela. 

El crèdit dubtós, en data 31 de desembre de 2017, s’ha situat en 54.030 milers d’euros respecte als 56.604 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior.


El crèdit dubtós, en data 31 de desembre de 2017, es distribueix en 44.957 milers d’euros corresponents a la cartera de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària i 9.073 milers d’euros corresponents a la resta de préstecs i crèdits, la qual cosa representa un 83,21% i un 16,79%, respectivament.


Dels actius dubtosos, en data 31 de desembre de 2017, 36.730 i 17.300 milers d’euros corresponen a imports classificats per morositat i per raons diferents a la morositat, respectivament. La ràtio de morositat del crèdit a la clientela, en data 31 de desembre de 2017, ha estat del 3,33% davant el 3,60% de 31 de desembre de 2016. Cal destacar que l’Entitat ha mantingut la ràtio de morositat substancialment per sota de la mitjana del sector financer, que s’ha situat, al tancament de l’exercici 2017, en el 7,85%. Aquesta evolució és el resultat de l’aplicació rigorosa d’una estricta política de concessió creditícia, de la qualitat dels actius i de les seves garanties. 


Les provisions de la cartera de préstecs i partides a cobrar han passat de 34.151 milers d’euros a 29.325 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2016 i 2017, respectivament, d’acord amb els requisits exigits pel Banc d’Espanya i atesos els criteris de màxima prudència valorativa.


Cal assenyalar que el 30,33%, el 42,89% i el 73,01% de les provisions genèriques per a risc normal, de les provisions genèriques per a risc normal en vigilància especial i de les provisions específiques per a risc dubtós, respectivament, estan cobrint actius emparats per garantia hipotecària. 


La política estricta en la concessió de crèdit adoptada per l’Entitat, que permet mantenir la morositat en nivells baixos, combinada amb l’aplicació de criteris de màxima prudència valorativa en la determinació de les necessitats de cobertura del risc de crèdit, es tradueix en una ràtio de cobertura el crèdit dubtós del 54,28% en data 31 de desembre de 2017.


Els actius adjudicats, que corresponen a actius rebuts per l’Entitat en pagament de deutes, s’han situat en 1.740 milers d’euros el 31 de desembre de 2017, davant els 1.223 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior. Així mateix, el volum d’aquesta cartera, en data 31 de desembre de 2017, representa el 0,06% de l’actiu total. Cal assenyalar que la gestió dels actius adjudicats la fa la mateixa Entitat.

La titulització hipotecària és el procés mitjançant el qual una entitat financera cedeix els drets de crèdit hipotecari que té en l’actiu del seu balanç per transformar-los en actius fi nancers negociables en mercats organitzats. Per tant, és un instrument de fi nançament pel qual s’utilitzen drets de crèdit il·líquids com a element col·lateral per convertir-se en actius financers líquids negociables.

Caixa d’Enginyers ha participat en cinc programes de titulització hipotecària multicedents, dels quals, actualment, tres continuen vigents amb un import pendent d’amortitzar, el 31 de desembre de 2017, de 37.820 milers d’euros davant un import inicial de 241 milions d’euros.

A més, l’Entitat ha realitzat, com a cedent única, dos programes de titulització d’actius hipotecaris, el fons Caixa Enginyers TDA 1, Fons de Titulització d’Actius, i el fons Caixa Enginyers AyT 2, Fons de Titulització d’Actius, per un import inicial de 270 milions i 450 milions d’euros, respectivament. En data 31 de desembre de 2017, l’import pendent d’amortització, agregat per a les dues titulitzacions, és de 441.089 milers d’euros.

Tot seguit, s’inclou la distribució per qualificació creditícia dels bons emesos1 pels cinc programes de titulització d’actius, abans comentats, que l’Entitat manté en cartera, en data 31 de desembre de 2017, per un import total de 476.819 milers d’euros.


1 El ràting assignat seguint els criteris establerts en la CRR, en cas de disposar de dues avaluacions creditícies de diferents agències de ràting, es correspon amb la més baixa de les qualificacions.

Vegeu l’apartat 7. Gestió del risc d’aquest informe, en el qual es fa una anàlisi exhaustiva dels diferents riscos assumits pel Grup.

Passiu i altres recursos gestionats

Passiu i altres recursos gestionats

Volum de negoci

El volum de negoci bancari, definit a nivell de gestió com la suma dels recursos de tercers gestionats i el crèdit a la clientela brut, ha estat de 5.750.361 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2017, davant els 5.456.385 milers d’euros el 31 de desembre de 2016, la qual cosa representa un augment de 293.976 milers d’euros (5,39%, en termes relatius). 

Tot seguit, es detalla la distribució del volum de negoci:Recursos gestionats

El total de recursos de tercers gestionats i fons propis ha estat, en data 31 de desembre de 2017, de 4.293.572 milers d’euros davant els 4.049.988 milers d’euros de 31 de desembre de 2016, la qual cosa representa un augment de 243.584 milers d’euros (6,01%, en termes relatius).

Tot seguit, es detalla la distribució dels recursos gestionats:


A més, tot seguit es presenta la seva evolució en els últims cinc exercicis segons la seva classificació:


Recursos gestionats del passiu

Els recursos gestionats del passiu s’han situat, en data 31 de desembre de 2017, en 2.377.618 milers d’euros en comparació dels 2.310.152 milers d’euros de 31 de desembre de 2016, la qual cosa representa un increment de 67.466 milers d’euros (2,92%, en termes relatius). 

Els dipòsits de la clientela han incrementat en 49.608 milers d’euros (2,25%, en termes relatius) i s’han situat, el 31 de desembre de 2017, en 2.252.329 milers d’euros davant els 2.202.721 milers d’euros del tancament de l’exercici 2016.

La composició dels dipòsits de la clientela segons la seva naturalesa presenta la distribució següent:


El finançament del Banc Central Europeu s’ha situat en 100 milions d’euros el 31 de desembre de 2017 respecte als 70 milions d’euros de l’exercici anterior, la qual cosa representa un increment de 30 milions d’euros (42,86%, en termes relatius). Tot aquest finançament correspon a la liquiditat obtinguda a través del programa de finançament a llarg termini del BCE (TLTRO II), el qual s’està traslladant íntegrament als socis a través de la concessió de crèdit.

Finalment, cal destacar que el Grup ha mantingut una ràtio de liquiditat estructural del 128,76%, al tancament de l’exercici 2017, més de 40 punts per sobre de la mitjana del sector financer, un aspecte que manifesta la seva posició excel·lent de liquiditat i que li permet fer front a canvis de l’entorn financer, així com a episodis d’estrès en els mercats financers. Al seu torn, aquesta situació òptima de liquiditat li permet disposar d’una àmplia oferta de finançament per als socis i l’economia (vegeu l’apartat 7.7. Gestió del risc – Risc estructural de liquiditat d’aquest informe).

Recursos gestionats de fora de balanç

Els recursos gestionats de fora de balanç han ascendit a 1.761.402 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2017, en comparació dels 1.594.607 milers d’euros de 31 de desembre de 2016, la qual cosa representa un increment del 10,46%, en termes relatius. 

L’estratègia adoptada pel Grup és proporcionar una àmplia oferta de serveis d’inversió als socis, el tractament fiscal dels quals és més favorable que el dels productes d’estalvi tradicionals, en un entorn financer de tipus d’interès extraordinàriament reduïts.

Tot seguit, es detalla la distribució dels recursos gestionats de fora de balanç:


El patrimoni dels fons d’inversió gestionat per Caixa d’Enginyers Gestió i el patrimoni dels fons d’inversió externs comercialitzats pel Grup que formen part dels recursos gestionats de fora de balanç, en el seu conjunt, s’han situat, a tancament de l’exercici 2017, en 880.528 milers d’euros, la qual cosa representa un increment del 15,09%, en termes relatius, com a resultat, bàsicament, de noves aportacions per part dels socis.

El patrimoni total dels fons d’inversió gestionat per Caixa d’Enginyers Gestió, en data 31 de desembre de 2017, ha ascendit a 608.464 milers d’euros davant els 590.056 milers d’euros de l’exercici anterior, la qual cosa representa un augment del 3,12%, en termes relatius.

Tot seguit, s’indica la distribució dels fons d’inversió gestionats per Caixa d’Enginyers Gestió per tipus de fons:


El nombre total de comptes de partícips dels fons d’inversió gestionats ha estat de 30.517 i 28.049 comptes, en data 31 de desembre de 2017 i 2016, respectivament, la qual cosa representa un increment del 8,80%. 

Tot seguit, es mostra l’evolució dels fons d’inversió comercialitzats pel Grup en els últims cinc exercicis: 


El Servei de Gestió Discrecional de Carteres de Caixa d’Enginyers ha tancat l’exercici 2017 amb un patrimoni gestionat de 211.092 milers d’euros, la qual cosa representa un increment del 47,05% respecte al tancament de l’exercici anterior. Aquest servei d’inversió ofereix una resposta immediata i dinàmica de gestió en funció de la successió de fets que es produeixen en els mercats financers.

La previsió social complementària, corresponent als drets consolidats dels fons de pensions i a la provisió matemàtica del pla de previsió assegurat, gestionada per la filial Caixa d’Enginyers Vida, s’ha situat, en data 31 de desembre de 2017, en 309.227 milers d’euros davant els 290.165 milers d’euros de 31 de desembre de 2016, la qual cosa representa un increment del 6,57%.

Tot seguit, es mostra l’evolució dels fons de pensions i del pla de previsió assegurat en els últims cinc exercicis:


La distribució per tipus dels fons de pensions i del pla de previsió assegurat, els dosgestionats per Caixa d’Enginyers Vida, és la següent:


A més, el nombre total de comptes de partícips dels fons de pensions s’ha situat en 12.838 i 12.106 comptes, en data 31 de desembre de 2017 i 2016, respectivament, la qual cosa ha representat un increment del 6,05%. 

Vegeu l’apartat 6.2.3. Nosaltres – Serveis Personalitzats d’aquest informe, en el qual s’amplia la informació relativa als productes gestionats pel Grup.

Fons propis

Els fons propis del Grup, en data 31 de desembre de 2017, s’han situat en 166.805 milers d’euros davant els 157.255 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior.


El capital social, en data 31 de desembre de 2017, ha ascendit a 72.613 milers d’euros, corresponents a 756.385 títols de Caixa d’Enginyers distribuïts entre 22.390 socis amb aportacions al capital de Caixa d’Enginyers.


En data 31 de desembre de 2017, les entitats dependents del Grup Caixa d’Enginyers han mantingut 44.346 títols cooperatius per un valor nominal de 4.257 milers d’euros, la qual cosa representa un 5,86% del total del capital de l’Entitat.

Com a cooperativa de crèdit, Caixa d’Enginyers manté una estructura de capital molt atomitzada, que compleix en tot moment amb els límits marcats en els Estatuts, de manera que no hi ha cap soci que tingui títols cooperatius per un import superior al 2,50% del capital social, en el cas de persones físiques, o al 10,00%, en el cas de persones jurídiques.

Les participacions més significatives en el capital social de l’Entitat, per part de persones jurídiques, corresponen a la Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers i a Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda., amb el 4,53% i l’1,02%, respectivament, en data 31 de desembre de 2017. Pel que fa a les participacions per part de persones físiques, el grau elevat d’atomització de socis de l’Entitat comporta que la participació individual més elevada se situï, en data 31 de desembre de 2017, únicament en el 2,50%.

La base social del Grup Caixa d’Enginyers ha augmentat en 17.815 socis durant l’exercici 2017 i ha assolit un total de 160.412 el 31 de desembre de 2017. Tot seguit, es mostra l’evolució de la base social en els últims cinc exercicis:


El 92,70% dels socis del Grup só n persones físiques i el 7,30% són persones jurídiques. En data 31 de desembre de 2017, la xifra de socis, quant a persones físiques i jurídiques, ha estat de 148.701 i 11.711, respectivament. 

Les reserves del Grup s’han situat, en data 31 de desembre de 2017, en 86.196 milers d’euros, una xifra que representa un augment del 9,55% respecte a l’exercici anterior. Les reserves suposen el 51,67% dels fons propis. 


Resultats

Resultat consolidat

El resultat de l’exercici del Grup, en data 31 de desembre de 2017, ha estat de 12.240 milers d’euros, la qual cosa representa un increment de l’1,82% respecte als 12.021 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2016.


En termes de rendibilitat, la rendibilitat sobre recursos propis (ROE) s’ha situat, al tancament de l’exercici 2017, en el 7,92% davant el 8,28% aconseguit el 31 de desembre de 2016. Aquesta disminució lleugera refl ecteix el creixement orgànic dels fons propis que, per la seva banda, ha permès potenciar la fortalesa fi nancera del Grup.


Així mateix, la rendibilitat sobre actius (ROA) s’ha situat en el 0,44%, en data 31 de desembre de 2017, mantenint-se en el mateix nivell de l’exercici anterior.


El marge d’interessos durant l’exercici 2017 s’ha situat en 37.147 milers d’euros i ha registrat un augment de 766 milers d’euros (2,11%, en termes relatius) respecte a l’exercici 2016. Aquest augment és a causa, bàsicament, de la prolongada baixada dels tipus d’interès, que ha continuat condicionant la reducció del cost de finançament i, alhora, la canalització de part dels dipòsits a termini a dipòsits a la vista i a altres productes financers de fora de balanç amb més rendibilitat. Per la seva banda, el volum d’ingressos també s’ha reduït, a conseqüència de la rendibilitat més baixa de les posicions renovades de renda fixa i del descens de la rendibilitat de la cartera d’inversió creditícia, en aquest context de tipus d’interès persistentment baixos, en què l’euríbor a 12 mesos ha registrat valors negatius (-0,186%, el desembre de 2017).


El net entre ingressos i despeses per comissions durant l’exercici 2017 s’ha situat en 23.738 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2017, respecte als 20.462 milers d’euros registrats el desembre de 2016, la qual cosa representa un augment de 3.276 milers d’euros (16,01%, en termes relatius).

Concretament, els ingressos per comissions han passat de 22.602 milers d’euros a 25.869 milers d’euros als exercicis 2016 i 2017, respectivament, la qual cosa representa un increment del 14,45% (3.267 milers d’euros, en termes absoluts), a causa, bàsicament, de la pujada del volum de comissions percebudes per la gestió de productes corresponents al negoci de gestió d’actius, en particular, dels fons d’inversió i de la gestió discrecional de carteres, i del negoci assegurador.

El resultat net d’operacions financeres ha ascendit a 3.587 milers d’euros al tancament de l’exercici 2017, a causa, bàsicament, de la materialització de part de plusvàlues latents de la cartera d’actius financers disponibles per a la venda, aprofitant la conjuntura dels mercats.

Com a resultat de les diferents magnituds exposades, el marge brut, en data 31 de desembre de 2017, s’ha situat en 63.035 milers d’euros davant els 57.275 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2016, la qual cosa representa un increment del 10,06%. Cal assenyalar que el marge d’interessos i les comissions netes representen el 96,59% del marge brut al tancament de l’exercici 2017.

El resultat de l’activitat d’explotació ha augmentat 841 milers d’euros, en termes absoluts (6,68%, en termes relatius), i ha passat de 12.598 milers d’euros a 13.439 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2016 i 2017, respectivament. 


Els despeses d’explotació (despeses d’administració i amortitzacions) han incrementat en un 4,46% respecte a l’exercici anterior com a resultat del procés de creixement orgànic en què es troba immers el Grup. Per la seva banda, les altres despeses d’administració, en línia amb l’objectiu clau del Grup de contenció i racionalització de la despesa, s’han mantingut estables, amb un lleuger increment del 0,80% respecte a l’exercici anterior, fet que ha permès situar la ràtio d’eficiència en en el 70,79% (davant el 76,25% de l’exercici anterior). 

Resultats individuals de les entitats del Grup

Tot seguit, es mostra l’evolució dels resultats de Caixa d’Enginyers i de les filials del Grup, així com de l’entitat associada Norbolsa, entitat en què Caixa d’Enginyers manté una participació del 10% amb l’objectiu de potenciar els serveis prestats actualment als socis en l’àmbit dels mercats de valors, línia de negoci estratègica del Grup:


Durant l’exercici 2017, el resultat de la Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers s’ha situat en -172 milers d’euros, ja que, en aquest exercici, la Fundació ha aplicat, a ajuts per a la promoció de l’activitat educativa i cultural, els excedents de l’exercici anterior pendents d’aplicar, derivats del donatiu extraordinari de 500 milers d’euros rebut de Caixa d’Enginyers a finals de l’exercici 2016, en el marc del programa d’activitats previstes per a la celebració del 50 aniversari de Caixa d’Enginyers.

Remuneració als òrgans de govern

Totes les remuneracions percebudes pel Consell Rector i les comissions delegades de l’Entitat i pels Consells d’Administració de les filials del Grup corresponen al reintegrament de les despeses que els origina l’acompliment de la seva funció, així com a dietes per assistència a reunions. Els òrgans de govern no perceben cap altra remuneració pel desenvolupament de les seves funcions com a membres dels esmentats consells i comissions.

Les remuneracions dels membres del Consell Rector i dels Consells d’Administració de les filials han ascendit a 332 milers d’euros, la qual cosa representa un increment del 25,76% respecte als 264 milers d’euros amb què va tancar l’exercici anterior.

El Grup no ha contret obligacions en matèria de pensions o pagaments de primes d’assegurances de vida amb els membres dels òrgans de govern esmentats.

Proposta de distribució de resultats

El resultat de Caixa d’Enginyers, en data 31 de desembre de 2017, ha estat de 9.816 milers d’euros.

Tot seguit, es detalla la proposta de distribució del resultat de l’exercici 2017, que el Consell Rector de l’Entitat sotmet a l’aprovació de l’Assemblea General de Socis:


El repartiment dels 2.873 milers d’euros en concepte d’interessos a pagar als socis per aportacions al capital comporta l’aplicació d’un tipus d’interès nominal del 4,00%.

Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar