ES
Examen estratègic 2017

Examen estratègic 2017

L’exercici 2017 ha resultat complex des de la perspectiva de les entitats financeres, ja que el repte d’uns tipus d’interès zero o negatius sobre els marges de negoci ha estat més exigent que durant l’exercici anterior. Així mateix, els processos de consolidació bancària que s’han desenvolupat en el nostre país suposen no només una baula més en el procés de reducció de les xarxes de servei, sinó també un grau més gran de concentració i, per tant, menys diversitat en l’oferta de serveis fi nancers, que s’han capitalitzat en una forta inversió en digitalització. D’altra banda, destaca la culminació de Basilea III, que consagra uns requeriments de capital per al sistema financer que es constitueixen com a força de canvi estructural de primera magnitud per als serveis financers. Finalment, hem d’esmentar la incidència que van tenir els esdeveniments polítics que es van registrar en el nostre país i que van suposar un esdeveniment idiosincràtic per al conjunt del sector, especialment per a les entitats amb seu a Catalunya.

En aquest complex context, Caixa d’Enginyers va millorar els seus marges d’interès, va incrementar els ingressos derivats de la prestació de serveis d’inversió, va millorar la qualitat dels seus actius i va tancar amb un excedent de recursos propis, mesurat pel CET1 Fully Loaded, en màxims històrics. Si bé es va registrar una puntual retirada de recursos a la xarxa fora de Catalunya, el volum de negoci del Grup va créixer en un 5,39% i el nombre de socis va assolir els 160.412, la qual cosa representa un increment del 12,49%, que correspon a un 14% a Catalunya i un 8% a la resta de l’Estat. Aquest fet és signifi catiu en el marc d’un procés derivat d’un clima d’intranquil·litat social general, la repercussió del qual en l’estabilitat i el funcionament dels serveis de l’Entitat ha estat nul·la.

D’altra banda, s’ha mantingut la tendència iniciada en exercicis anteriors pel que fa a la diversifi cació de serveis de l’Entitat. En aquest sentit, destaca que el segment Empreses hagi superat més del 50% de nou crèdit del Grup i que l’àmbit de gestió d’actius assoleixi el 47% del total d’ingressos de l’Entitat. L’àmbit assegurador i els mitjans de pagament s’han mantingut en el 24%.

Addicionalment, durant l’exercici s’ha perseverat en l’esforç inversor destinat a la millora de processos, IT, nous serveis i plataformes de servei digital als socis. S’han obert dues noves ofi cines a Mataró i Terrassa gràcies a l’acord que hem arribat amb Mútua General de Catalunya, que ens ha permès compartir espais en la seva xarxa d’oficines, a més d’altres sinergies en els àmbits d’assegurances i inversions financeres. Finalment, dins de l’entorn de la innovació, s’ha creat, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, el centre IMAGINA LAB al campus de l’esmentada universitat, l’objecte del qual és potenciar els serveis financers orientats a les necessitats dels joves.

L’estructura cooperativa de Caixa d’Enginyers i la decidida implementació dels objectius plantejats a Impulsa 2019 posen de manifest la capacitat de donar resposta a les necessitats dels socis en un context d’increment de la demanda de serveis i de transformació de l’activitat de les entitats financeres.

Durant l’exercici s’ha perseverat en l’esforç inversor destinat a la millora de processos, IT, nous serveis i plataformes de servei digital als socis.

Tendències i reptes

El sistema bancari segueix la seva transformació. A més dels reptes macroeconòmics, Caixa d’Enginyers afronta un increment continuat de les expectatives de servei per part dels socis, una constant pressió reguladora que està assolint la seva fase d’implementació i, per tant, generant una forta tensió en sistemes, processos i persones, així com un procés de digitalització disruptiu pel que fa a l’abast i context de la prestació del servei als socis.

Millora de la conjuntura econòmica

El creixement de l’economia espanyola es manté robust en un context en el qual se sosté el despalanquejament creditici d’empreses i famílies, encara que amb un dèficit públic que, si bé compleix el pacte d’estabilitat, situa el saldo de deute públic entorn del 98% del PIB i planteja reptes rellevants en escenaris de tipus d’interès normalitzats. D’altra banda, la reducció de l’atur i l’increment dels guanys empresarials permeten reduir la distància que hi ha entre la reducció de deute i la nova concessió, que representa una disminució del crèdit total de l’economia de l’1,5% davant el 4,1% de l’exercici 2016.

La política creditícia de Caixa d’Enginyers ha continuat fidel als seus principis de consistència en l’avaluació dels riscos crediticis i la prudència en la concessió. En aquest àmbit, ha desenvolupat nous productes de finançament hipotecari per a particulars, a tipus fixos i mixtos, i línies de crèdit Eco i de mediació a través del FEI per a les empreses, acollides amb notable èxit.

Procés de consolidació del mercat bancari

Amb la desaparició des de 2008 de més de 70 entitats bancàries, Espanya és un dels països de la Unió Europea amb una taxa de concentració bancària més gran afavorida, entre altres causes, per una recerca d’eficiència pel volum en un mercat, el nacional, en procés de regressió i amb una molt alta competitivitat en preus i marges de negoci. Així mateix, la banca cooperativa del nostre país, seguint la tendència del mercat financer europeu, manté una posició creixent i es planteja com a model de servei diferencial respecte al predominant.

Per a Caixa d’Enginyers, la consolidació bancària obre amplis espais per al model cooperatiu financer i suposa focalitzar l’estratègia de servei en la personalització, en l’establiment de relacions en el mitjà i llarg termini i, en definitiva, en el compromís amb la satisfacció del soci com a impuls per al creixement de l’Entitat.

Creixents expectatives de socis.

Les noves tecnologies estan accelerant els cicles de vida dels serveis i la innovació en el servei digital està pressionada per les empreses fintech, en un context d’alta predisposició de la societat cap a aquest tipus d’entitats prestadores de serveis financers. Gràcies a una forta pressió competitiva del mercat bancari tradicional i al fenomen fintech, la societat percep l’existència d’una àmplia oferta de serveis financers.

Per a Caixa d’Enginyers, la satisfacció dels socis i de les seves expectatives de servei són el repte i pilar fonamental que guien els processos estratègics, de negoci i de servei. Per això, s’han abordat profunds canvis en la conceptualització del servei al soci fusionant dues àrees rellevants, com són l’àrea comercial i la banca digital, en una única Àrea de Serveis al Soci, en la qual la visió digital cobra especial rellevància. De la mateixa manera, s’han implementat noves metodologies de segmentació dels socis segons diferents enfocaments, com el cicle de vida, la professió o l’activitat, que permeten ajustar millor la proposta de valor.

Progressió de la digitalització

La digitalització està canviant la manera de prestar els serveis bancaris i també està generant noves oportunitats. Caixa d’Enginyers desenvolupa de forma contínua plans i accions que permetin simplificar i automatitzar els processos, incloenthi els de servei als socis, en l’afany d’incrementar la proximitat de l’Entitat, d’ampliar-ne la proposta i d’augmentar la disponibilitat dels serveis.

L’estratègia digital no només es planteja des de l’òptica tecnològica, sinó també com a reforç al servei a les oficines a través de personal expert amb capacitat per atendre i resoldre de forma personalitzada les necessitats dels socis.

Pressió reguladora constant

La pressió reguladora està afrontant la fase més costosa per a les entitats; és a dir, la implementació. La falta de proporcionalitat en els requeriments reguladors ha suposat, per a les entitats no sistèmiques, un esforç addicional si el comparem amb el del conjunt del sector en termes econòmics, de recursos i de temps. Addicionalment, els requeriments no estan alineats amb una valoració correcta dels riscos segons el volum, perfi l i model de negoci de les entitats i, en conseqüència, introdueixen costos addicionals que no són els generats per la gestió correcta del risc.

Els esforços en aquest sentit, que afecten en especial les àrees d’IT, Control Intern, Finances i Gestió Global del Risc, han permès complir amb l’intens calendari de requeriments normatius. A Caixa d’Enginyers considerem que, més enllà de la seva consistència, aquest compliment és fonamental com a mitjà per revisar i millorar els processos de negoci i servei, així com per aportar una seguretat més gran als socis, no només en els àmbits de la solvència, la qualitat dels actius, elements tradicionals de risc de les entitats, sinó també en nous àmbits com són el ciberrisc, la protecció de la informació o el blanqueig de capitals.

L’estratègia digital no només es planteja des de l’òptica tecnològica, sinó també com a reforç al servei a les oficines a través de personal expert amb capacitat per atendre i resoldre de forma personalitzada les necessitats dels socis.

Objectius estratègics i mètriques
ESTRATÈGIA GLOBAL DIGITAL

Objectiu

Caixa d’Enginyers basa el seu model de servei i estratègia de creixement en una implementació constant de les oportunitats que les tecnologies de la informació ofereixen per als serveis financers, la qual cosa les configura com a bàsiques en el procés inversor del Grup.

Implementació

En els últims anys, la intensitat del procés inversor ha estat reforçada amb un desplegament de noves oficines-centres d’assessorament, un model que ha gaudit d’un nivell d’acceptació molt elevat per part dels socis. La millora en termes de costos, rapidesa i facilitat d’ús, així com l’alta disponibilitat dels serveis, són clau per establir la doble visió del model de servei, digital i expert, en el qual es basa l’estratègia del Grup en la seva recerca de l’excel·lència.

ALTA QUALITAT DEL CREIXEMENT DE LES PRINCIPALS LÍNIES DE NEGOCI

Objectiu

La base del creixement se situa en una qualitat elevada de les activitats de negoci i la seva correlació amb les necessitats dels socis.

Implementació

El creixement de la base social de Caixa d’Enginyers s’explica, sobretot, pels indicadors de satisfacció dels socis i, per tant, en uns nivells alts de recomanació. Des de l’Entitat s’han adoptat unes polítiques de servei molt intenses amb l’objectiu d’oferir una alta accessibilitat de productes tant en termes de costos i preus com en l’abast de les solucions financeres aportades. Això es tradueix en un creixement constant del nombre de socis, per als quals Caixa d’Enginyers és la primera Entitat, i en una qualitat més gran de la seva segmentació no només pel que fa a volums de negoci, sinó també pel que fa a edat, cicle de vida, professió o gènere. Aquesta aproximació estratègica està permetent incrementar la diversificació en la tipologia de la base de socis del Grup, així com la seva ubicació geogràfica.

El creixement de la base social de Caixa d’Enginyers s’explica, sobretot, pels indicadors de satisfacció dels socis i, per tant, en uns nivells alts de recomanació.

DIVERSIFICACIÓ DE LES ÀREES DE NEGOCI

Objectiu

El Grup Caixa d’Enginyers es defineix com un grup financeroassegurador i, com a tal, disposa d’una base de diversificació que ve definida en primera instància per la configuració del grup d’empreses que formen l’Entitat. Les activitats asseguradores en vida i no vida, la gestió d’actius i patrimonial, la previsió social complementària i el comerç retail són àmbits d’actuació que potencien la solidesa del model econòmic del Grup.

Implementació

La inversió efectuada des de 2013 en el desenvolupament de Banca d’Empreses constitueix un dels reptes més exigents que ha afrontat el Grup en uns anys de forta tensió en el sistema financer del nostre país. Un dels seus objectius prioritaris ha estat el d’avançar en una diversificació més gran dels negocis del Grup, mentre s’abordava una segmentació dels serveis als socis més completa. La banca minorista és la base de l’activitat del Grup i en els segments retail (joves, professionals, autònoms, famílies, sèniors, pimes, institucions professionals i de l’economia social) s’estableixen les activitats de negoci que es completen amb les pròpies corporatives, com ara mercat de capitals, gestió d’actius i banca majorista, que permeten millorar el perfil de risc de negoci del Grup.

GESTIÓ DE LA PRODUCTIVITAT

Objectiu

La competitivitat està alineada amb l’eficiència i la productivitat. En un mercat financer tan madur i competitiu com l’espanyol, les millors pràctiques en la gestió de la productivitat són indispensables.

Implementació

Tecnologia, processos de negoci i servei i formació de l’equip professional són els tres principals àmbits d’actuació al voltant dels quals gira la consecució d’una productivitat més gran.

La inversió en la infraestructura IT i en noves aplicacions de negoci són objectius prioritaris en els plans d’inversió que s’han plantejat tant a Impulsa 2019 com en aquells que s’estableixen anualment. Així mateix, la constitució de mapes de processos del conjunt de les àrees del Grup permet, juntament amb una segmentació eficient de servei, reforçar l’escalabilitat de les activitats sense que això suposi un deteriorament de la qualitat del servei. Una revisió contínua permet no només una eliminació de les activitats redundants, sinó també una millora en els processos col·laboratius entre les diferents àrees i empreses que conformen el Grup. Finalment, l’esforç en formació de l’equip professional, així com una comunicació transversal dels projectes i reptes que afronta el Grup, permeten avançar en els objectius comuns de millorar la productivitat enfortint, a més, la qualitat de servei.

REFORÇAR LA CULTURA CORPORATIVA

Objectiu

Caixa d’Enginyers vol ser una excel·lent marca ocupadora que permeti als seus professionals créixer en el marc que ofereixen la cultura corporativa i els valors del Grup.

Implementació

Impulsar la nostra excel·lència com a marca ocupadora i crear llocs de treball d’alt valor significa promoure el desenvolupament de l’equip professional a través de la formació, projectant-hi la marca i els valors corporatius del Grup. Confiança, credibilitat, proximitat, transparència i, en especial, cooperació són els elements que conformen la nostra estratègia de desenvolupament de la relació amb els professionals, que a més constitueixen el principal actiu de Caixa d’Enginyers.

PROCÉS DE GESTIÓ ESTRATÈGICA

IMPULSA 2019 estableix uns objectius i reptes estratègics, el monitoratge i la gestió dels quals són periòdics, i es reforcen amb el pla de negoci anual. Aquest pla anual també recull els nous contextos i escenaris, com ara l’evolució econòmica del nostre país, els mercats financers i les tendències socials, tecnològiques i reguladores que el Grup ha de considerar per determinar les línies d’actuació i les mètriques financeres i de gestió més rellevants per assolir els objectius estratègics.

L’adopció d’una visió prospectiva i molt enfocada cap a les necessitats dels socis converteix els objectius de negoci en una variable fonamental a l’hora de valorar els resultats del Grup en termes de satisfacció dels socis.


Outlook estratègic per a 2018

Caixa d’Enginyers ha mantingut en els últims 10 anys creixements sostinguts en totes les magnituds bàsiques (socis, volums de negoci, indicadors de rendibilitat, etc.), amb la qual cosa ha quedat al marge dels processos de consolidació del sector bancari espanyol, que ha afectat més de 70 entitats financeres.

Aquesta trajectòria, unida als esdeveniments complexos que s’han viscut en el nostre país, ha posat en evidència la capacitat efectiva de creixement de Caixa d’Enginyers, fruit de l’ús dels excedents destinats a reforçar la solidesa financera i de negoci, a més de remunerar els socis per les seves aportacions de capital.

La conseqüència és el creixement més gran que ha experimentat el Grup des de l’últim trimestre de 2017, és una tendència que es considera estable en el futur i que exigeix assolir altes taxes de productivitat i una segmentació eficient com a base per a un servei altament personalitzat amb un suport digital de primer nivell.

Per això, els reptes per a 2018 se situen en:

1) Incrementar la digitalització del servei al soci en termes de nombre d’usuaris, tipologia de transaccions digitals, etc.

2) Potenciar el servei partint d’una millor segmentació, una oferta integral de servei mitjançant la paquetització de productes i una agenda proactiva d’activitats de servei.

3) Enfortir la inversió creditícia en tots els segments de negoci, particulars i empreses, desenvolupant activitats d’oferta preconcedida en el segment retail.

4) Reforçar la xarxa d’oficines en aquells territoris en què la demanda de servei ha tingut un creixement més gran.

5) Adequar el perfil del compte de resultats del Grup, reduint la seva dependència de l’evolució dels tipus d’interès.

6) Reforçar els criteris de sostenibilitat en tots els àmbits d’activitat del Grup.

7) Impulsar el nostre posicionament com a cooperativa de crèdit europea.

Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar