ES
Estructura organitzativa

NOSALTRES

Govern corporatiu

Estructura organitzativa

Tenim el compromís ferm de dur a terme les nostres activitats sota els principis ètics, de transparència i de bon govern, que regeixen el Grup per tal de donar resposta als requeriments dels diferents grups d’interès.

Aquest propòsit ha determinat una estructura organitzativa d’acord amb aquesta responsabilitat. L’Assemblea General, el Consell Rector i, com a organisme delegat d’aquest, la Comissió Executiva són els òrgans de govern que exerceixen funcions de control i gestió de l’Entitat. El Consell Rector, màxim òrgan d’administració de Caixa d’Enginyers, supervisa les polítiques que garanteixen l’establiment dels mecanismes de control intern.


Assemblea general

L’Assemblea General reflecteix la voluntat social de Caixa d’Enginyers. El seu funcionament i les seves facultats queden recollits en els Estatuts de l’Entitat i està integrada pels socis o els seus representants. A més, té la facultat per debatre sobre assumptes del seu interès i prendre decisions obligatòries pel que fa a la política general de l’Entitat.

Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern, gestió i representació de l’Entitat i està compost, en l’actualitat, de tretze membres titulars: president, vicepresident, secretari i deu vocals. Cap conseller té la condició d’executiu i gairebé tots són independents. Dotze dels membres són elegits, d’entre els socis, per l’Assemblea General, en votació secreta i pel nombre de vots més alt. El membre que resta és el representant dels professionals de l’Entitat.

La Política de Selecció i Nomenaments recull l’avaluació de la idoneïtat del candidat, segons determinats requisits d’honorabilitat professional, i té en compte aspectes com la trajectòria, experiència i coneixements, els quals han de ser adequats a les funcions que cal exercir. Aquesta política articula mecanismes per tal que el Consell, en el seu conjunt, disposi de les competències adequades per desenvolupar les seves funcions i dur a terme un bon govern de l’Entitat, ateses les seves característiques d’escala, volum i complexitat.

Comissió Executiva

La Comissió Executiva està constituïda pel president, el vicepresident, un secretari i un màxim de dos vocals del Consell Rector. És l’òrgan que exerceix determinades facultats delegades pel Consell respecte a la gestió i administració de l’Entitat i que estan recollides en el Reglament Intern de Funcionament del Consell. La Comissió es reuneix un mínim de 12 vegades l’any. El Consell Rector manté sempre la seva competència en les facultats delegades i és responsable davant de l’Entitat, els socis, els creditors i tercers de la gestió duta a terme per la Comissió Executiva.

El Consell Rector manté sempre la seva competència en les facultats delegades i és responsable davant l’entitat, els socis, els creditors i tercers de la gestió duta a terme per la Comissió Executiva.

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Aquesta comissió, delegada del Consell Rector, té com a finalitat la supervisió i l’assessorament en matèria de remuneracions, selecció i nomenament de membres del Consell, de l’Alta Direcció, del personal clau i dels titulars de les funcions de control intern. Per a això aplica, entre d’altres, la Política de Diversitat, que assegura que es tenen en compte exclusivament criteris de mèrit i capacitat en relació amb les funcions a exercir per tal d’evitar qualsevol tendència discriminatòria, tant implícita com explícita, i observa els requisits d’idoneïtat de la candidatura recollits en la legislació vigent en cada moment. La seva responsabilitat és l’anàlisi i el seguiment periòdic de la Política de Selecció, Nomenaments i Cessament dels càrrecs esmentats, així com de la Política Retributiva, assegurant que estigui alineada amb una gestió sana i prudent de l’Entitat. La Comissió de Nomenaments i Retribucions està integrada per cinc membres del Consell, amb la figura d’un president, un secretari i tres vocals, sent un d’ells el conseller laboral. La Comissió, que es reuneix amb una periodicitat mínima anual, disposa d’un Reglament Intern de Funcionament aprovat pel Consell Rector, en el qual es recullen les seves funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions.

Comissió d’Auditoria i Riscos

La Comissió d’Auditoria i Riscos és una comissió delegada del Consell Rector de naturalesa supervisora i d’assessorament, destinada a fer l’anàlisi i el seguiment periòdic del risc en l’àmbit de les atribucions delegades. El seu objectiu és assistir al Consell en la determinació i el seguiment de l’estratègia de riscos i de les activitats de l’Àrea de Control Intern de l’Entitat. Es reuneix amb una periodicitat mínima trimestral i està composta per cinc membres del Consell, amb la figura d’un president, un secretari i tres vocals. El Reglament Intern de Funcionament de la Comissió, aprovat pel Consell Rector, recull les seves funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions.

Direcció General

És l’òrgan encarregat de la direcció executiva del Grup Caixa d’Enginyers i, a aquest efecte, amb facultats generals en matèria d’organització i gestió del Grup i de coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control. L’Alta Direcció (Direcció General) participa activament en el sistema de control intern de Caixa d’Enginyers i està informada en tot moment per totes les funcions encarregades de supervisar la seva efectivitat. Així mateix, la Direcció General de Caixa d’Enginyers és, al seu torn, la representant de l’Entitat davant del SEPBLAC.

L’Alta Direcció (Direcció General) participa activament en el sistema de control intern de Caixa d’Enginyers i està informada en tot moment per totes les funcions encarregades de supervisar la seva efectivitat.

Comité de Direcció

La seva funció és la d’implementar les línies estratègiques del Grup i, a aquest efecte, amb facultats generals en matèria d’organització i gestió del Grup, així com en la coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control i altres àrees clau de l’Entitat. Actualment, i per donar resposta a la nova realitat del Grup, s’han format dos comitès:

  • Comitè de Direcció de Caixa d’Enginyers: implementa les línies estratègiques de l’Entitat.
  • Comitè de Direcció del Grup Caixa d’Enginyers: implementa les línies estratègiques de totes les societats que componen el Grup.
Model de les tres línies de defensa

El Grup Caixa d’Enginyers té establert un model de gestió i control de riscos anomenat 3LD (tres línies de defensa).

El model distingeix tres grups que participen en la gestió efectiva de riscos:

  • Primera línia de defensa (1LD): les funcions que són propietàries dels riscos i els gestionen. És responsable de mantenir un control intern i efectiu i d’executar procediments de control sobre els riscos. Està constituïda per les àrees de negoci i/o operativa.
  • Segona línia de defensa (2LD): les funcions que supervisen els riscos i desenvolupa funcions de gestió de riscos i compliment per monitorar els controls de la primera línia de defensa. Les funcions específi ques comprenen:
  • Gestió de riscos
  • Compliment
  • Seguretat
  • Control, que monitora riscos financers, així com l’emissió de la informació financera.
  • Tercera línia de defensa (3LD): assumida íntegrament per Auditoria Interna, proporciona als òrgans de govern i a l’Alta Direcció un assegurament comprensiu basat en el més alt nivell d’independència dins de Caixa d’Enginyers.

L’Alta Direcció (Direcció General) participa activament en el sistema de control intern de Caixa d’Enginyers i està informada en tot moment per totes les funcions encarregades de supervisar la seva efectivitat.

Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar