ES
Entorn bancari

Entorn bancari

Tipus d’interès negatius, pressió reguladora i digitalització

El sector bancari europeu ha hagut d’afrontar el negoci immers en un context de tipus d’interès baixos que comprimeixen els seus marges d’interessos. A més, l’alta pressió reguladora en termes de requeriments de capital, de ràtios de liquiditat, de protecció a inversors, de bon govern, de prevenció i blanqueig de capitals, de serveis de pagament i de gestió de risc, i l’amenaça de noves tendències en el consum de serveis financers obliguen la indústria a reinventarse amb l’objectiu de generar la rendibilitat desitjada.

Estem davant d’una gran transformació tecnològica en l’activitat bancària, en què factors com la connectivitat permanent i la multiplicitat de dispositius afecten la manera en què es presten els serveis financers. L’entrada en escena de les entitats anomenades fintech prediu un desafiament que obligarà a canviar l’estratègia de comunicació del sector amb els seus clients, però, alhora, suposa una oportunitat que derivarà en millores operatives constants.

Continua la preocupació pels actius improductius

L’altre gran repte al qual s’enfronta la banca europea és el volum elevat d’actius improductius -NPL, non performing loans en anglès-, que encara avui llasten la rendibilitat de les entitats. Prova d’això és que l’esmentada qüestió continua sent una de les principals preocupacions dels organismes supervisors. Així, com es pot observar en el mapa de riscos que figura a continuació, el BCE l’identifi ca com un dels riscos amb més probabilitat d’ocurrència i amb més impacte.

Fàcil accés al finançament i acumulació de l’estalvi en comptes corrents

A Espanya, les principals partides de balanç mantenien la seva tendència recent. En el passiu minorista, es continua produint un transvasament des dels dipòsits a termini (-29% el 2017) cap als comptes a la vista/ estalvi (+14% el 2017). El tipus d’interès mitjà en les operacions a termini se situa en nivells inferiors al 0,20%, la qual cosa ha generat un estalvi del cost de passiu al sector d’uns 1.000 milions d’euros el 2017. A partir d’aquí, el marge de descens del cost minorista es redueix. Entorn de fàcil accés al finançament majorista, amb primes de risc de crèdit a la baixa durant tot l’any.


Creixement del nou crèdit, però contracció de balanços

En relació amb la inversió creditícia, s’observa una lleu contracció neta en el crèdit al sector privat resident (-1,7% en interanual). La concessió a llars, excloent-hi refinançaments, creix a taxa de doble dígit i supera el creixement de l’exercici anterior en consum, derivat de la recerca de rendibilitat. La nova concessió a pimes també s’incrementa i ha fet evident el bon comportament d’aquest segment, mentre que la xifra d’operacions a grans empreses es manté estable respecte a l’any passat. Nova millora evident en la qualitat de l’actiu, que un any més empeny a la baixa la suma del saldo de dubtosos, fet que ha provocat que la taxa de morositat del sector disminueixi fins a una xifra propera al 8,20% (des d’una ràtio una mica superior al 9% el 2016).

Pel que fa a les carteres de renda fixa, es registra una nova reducció del seu volum total (-12%) en correspondència amb el fet que les entitats han anat desfent posicions per generar plusvàlua i pel baix atractiu d’aquesta classe d’actius per la situació de tipus d’interès negatius o molt baixos.

Contracció del marge d’interessos propera al punt d’inflexió

El marge d’interessos del sector bancari espanyol, excloent-hi les xifres del Banc Popular, previsiblement tancarà l’exercici 2017 en uns 22.200 milions d’euros, un 1,5% inferior a l’any anterior. Mentrestant, s’espera que aquest any serveixi de punt d’inflexió en el marge brut, amb un augment de la xifra global de gairebé un 1% gràcies al bon comportament de les comissions netes que compensaran la caiguda del resultat d’operacions financeres.

Evolució a la baixa de les despeses i millora de la rendibilitat

Les despeses d’explotació cauran una mica més del 3% pels ajustos de capacitat, les iniciatives de millora d’eficiència i els canvis estructurals. En relació amb el cost del risc, s’aprecia una nova evolució positiva de les provisions i les pèrdues per deteriorament d’actius.

Amb tot, el resultat net total agregat del sector s’aproparà als 12.300 milions d’euros, xifra que generaria un ROE mitjà aproximat del 6%.


Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar