ES
Bon govern

Bon govern

La capacitat d’estructurar amb un model de negoci que proporciona valor afegit als grups d’interès, el qual es basa en l’aplicació de valors com l’ètica, el compromís i la confiança, és una característica que ha acompanyat Caixa d’Enginyers des del seu origen. Disposa de mecanismes que li permeten generar informació transparent i veraç als seus grups d’interès, establir pautes de comportament per a tots els integrants i consolidar un model de negoci eficient i sostenible. Aquests mecanismes s’han establert amb l’objectiu d’assegurar el desenvolupament de bones pràctiques de Govern Corporatiu al si de l’Entitat mitjançant l’aplicació de polítiques i normes internes que afavoreixen la seva implementació, control i seguiment.

Codi ètic

El Codi ètic estableix els valors, principis i normes d’actuació que regeixen per a l’Entitat i els seus professionals. El Codi promou el desenvolupament de les tasques professionals amb criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència.

L’Entitat complementa les normes d’actuació incloses en el Codi ètic mitjançant l’elaboració i la implantació de polítiques i normes d’actuació sobre matèries concretes. El Reglament Intern de Conducta en l’àmbit del Mercat de Valors (RIC) n’és un exemple.

Els treballadors disposen d’un Canal ètic en el qual poden interposar una denúncia per notificar possibles incompliments del Codi i/o de les normes que el desenvolupen.

El Comitè de Control Intern monitora el seguiment de les normes de conducta implantades i reporta als òrgans de govern els aspectes següents:

  • Deficiències detectades en els procediments i/o controls.
  • Tasques de control realitzades per al compliment dels criteris i pautes d’actuació.
  • Accions realitzades per resoldre els conflictes ètics que poden aflorar.

El Comitè de Control Intern monitoritza les normes de conducta implantades i és l’òrgan encarregat de realitzar el seguiment i la resolució dels possibles incompliments detectats.

Política de Remuneracions

La Política de Remuneracions defineix els principis per afavorir una retribució coherent i alineada amb la regulació vigent.

El Consell Rector de Caixa d’Enginyers és el màxim òrgan decisor i garant en l’aplicació de la Política Retributiva del Grup Caixa d’Enginyers, delegada en la Comissió Executiva.

Aquest òrgan té la responsabilitat de comprovar, amb una periodicitat mínima anual, el grau de compliment de la política retributiva. L’anàlisi d’aquest grau de compliment està delegada, al seu torn, en la Comissió de Nomenaments i Retribucions, les funcions principals de la qual són proposar, informar i supervisar les qüestions relatives a la Política Retributiva del Grup Caixa d’Enginyers; la selecció, nomenament i cessament d’alts directius i personal clau; i les funcions de control intern.

Anualment, es publica l’Informe de Rellevància Prudencial, que posa a l’abast dels grups d’interès el sistema de gestió del risc del Grup.

Els principis que regeixen la Política Retributiva del Grup Caixa d’Enginyers són:

  1. Transparència
  2. Sostenibilitat a llarg termini
  3. Gestió prudent dels riscos
  4. Vinculació a resultats
  5. Generació de compromís i motivació en la plantilla
  6. Evitació d’eventuals conflictes d’interès

La Política de Remuneracions defineix els principis per afavorir una retribució coherent i alineada amb els objectius estratègics del Grup.

Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar